Relatiebureau op christelijke basis
Vrijblijvend contact? 088-1303400
USP icoon
Deskundige en discrete persoonlijke bemiddeling
USP icoon
Wij komen bij jou
USP icoon
Wij bemiddelen voor alle gezindten
USP icoon
Slagingspercentage van meer dan 70%

Privacy verklaring

Chr. Relatiebureau Samen Verder, gevestigd aan Mr. J.P. Miedemastraat 41, 9103 NB te Dokkum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Relatiebureau Samen Verder verwerkt persoonsgegevens van cliënten die gebruik maken van onze diensten en/of omdat personen deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht te sturen via het contactformulier op de website, via de mail, schriftelijke of telefonische correspondentie.

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Relatiebureau Samen Verder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Relatiebureau Samen Verder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Relatiebureau Samen Verder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Relatiebureau Samen Verder) tussen zit. Relatiebureau Samen Verder gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Relatiebureau Samen Verder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: NAW gegevens: Maximaal 5 jaar na beëindiging dienstverlening. Reden: Relatiebureau Samen Verder heeft na beëindiging 5 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Relatiebureau Samen Verder verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Relatiebureau Samen Verder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Relatiebureau Samen Verder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Relatiebureau Samen Verder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samen-verder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Relatiebureau Samen Verder wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relatiebureau Samen Verder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Relatiebureau Samen Verder worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Google Analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de

website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven:

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en tijd van inloggen alsmede het IP adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie wordt door Relatiebureau Samen Verder gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.

Wijzigingen

Relatiebureau Samen Verder behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.